Sökning: "synlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet synlighet.

 1. 1. Snacka om (o)synlighet Familjeföretagarens nästa drag

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Henrietta Nilson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family business; invisibility; visibility; Freire; critical interactive method; dialogue.; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify and understand the phenomena of invisibility and visibility ((in)visibility) in families' situation in family business. As (in)visibility are phenomena that surrounds us in our every day life and the consciousness about them is limited, a critical perspective is embraced. LÄS MER

 2. 2. Att vara som/den ’en’ är En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrica Engdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Justice; recognition; identity; gender variance; visibility; Rättvisa; erkännande; identitet; könsvariation; synlighet; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna avhandling pekar jag på misserkännande av könsvariation och orättvisor som följer av detta som en viktig orättvise- och misserkännandeproblematik. Den övergripande ambitionen är att diskutera en möjlig(görande) etik. Det innebär att den är möjlig att formulera och att intentionen är människors möjliggörande. LÄS MER

 3. 3. Desire Lines Towards a Queer Digital Media Phenomenology

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Matilda Tudor; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital media; queer; Russia; phenomenology; space; time; mobility; visibility; embodiment; discontinuity; Hornet; Growlr; VKontakte; Mamba; digitalt mediebruk; queer; Ryssland; fenomenologi; tid och rum; mobilitet; synlighet; kroppslighet; diskontinuitet; Hornet; Growlr; Vkontakte; Mamba; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This dissertation explores ways in which “queer digital media use” co-produces senses of space, time, and queer being in contemporary Russia. Considering the particular implications of (in)visibility for queer living, and the importance of compartmentalizing conflicting spheres, the study provides a grounded account of queer life lived with and through digital media in a context currently characterized by “anti-gay” sentiments. LÄS MER

 4. 4. Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Liv Saga Bergdahl; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lesbian literature; lesbian novels; Swedish literature; identity; in visibility; closet; secrecy; coming out; openness; 1930s; Margareta Suber; Agnes von Krusenstjerna; Karin Boye; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study representations of identity and (in)visibility in Swedish lesbian novels written in the 1930s, and to provide a summary of Swedish lesbian literature up to the early 21st century. This study has been done through a close reading primarily of Charlie by Margareta Suber (1932), Fröknarna von Pahlen by Agnes von Krusenstjerna (1930–1935) and Kris by Karin Boye (1934). LÄS MER

 5. 5. Kamp för bygden En etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anette Forsberg; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Local rural development work; community action; collective action; translocal action; women s action; community activists; struggle; survival; situated events; relation based holistic perspective; symbolic expressions of community; social economy; life politics; voice; visbility and worth; Lokalt utvecklingsarbete; lokala utvecklinsgrupper; bygdeutveckling; kollektiv handling; translokal handling; kvinnors organisering och handling; eldsjälsarbete; bygdekamp; överlevnad; platshändelser; relationellt perspektiv; helhetsperspektiv; symboliska betydelser av bygd; social ekonomi; livspolitik; röst; synlighet och värde; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : When collective action for community is defined as local development or as a struggle for survival different understandings are in focus. Politically, this kind of community action is defined as local development and understood in terms of growth and economics. LÄS MER