Sökning: "Ulla M. Holm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ulla M. Holm.

 1. 1. Modrande och praxis: en feministfilosofisk undersökning : Mothering and praxis : a feminist philosopphical investigation

  Författare :Ulla M Holm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mothering; Ethics; Social pratice ; Praxis; Care; Habitus; Ruddick; Aristotle;

  Sammanfattning : This feminist-philosophical treatise on mothering is concerned with what mothers typically do in nursing children and caring for them. It inquires into the norms they follow and the values and virtues they embrace, not merely in this society but in all societies in which children are cared for. LÄS MER

 2. 2. Att vara som/den ’en’ är : En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext

  Författare :Ulrica Engdahl; Nina Lykke; Ulla M. Holm; Gunilla Silfverberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Justice; recognition; identity; gender variance; visibility; Rättvisa; erkännande; identitet; könsvariation; synlighet; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna avhandling pekar jag på misserkännande av könsvariation och orättvisor som följer av detta som en viktig orättvise- och misserkännandeproblematik. Den övergripande ambitionen är att diskutera en möjlig(görande) etik. Det innebär att den är möjlig att formulera och att intentionen är människors möjliggörande. LÄS MER

 3. 3. The structure of knowing : Existential trust as an epistemological category

  Författare :Hildur Kalman; Martin Edman; Ulla M. Holm; Ingvar Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; lived body; knowing; existential trust; tacit knowing; Pkolanyi; subsidiary awareness; experience; gender; epistemology; from-to structure; agency;

  Sammanfattning : This thesis investigates the structure of knowing, and it argues that existential trust is an epistemological category.The aim of the dissertation is to develop a view according to which all human activity is seen as an activity of a lived body, and in which the understanding of the structure of such activity is regarded as central for the solution even of epistemological problems. LÄS MER