Sökning: "Attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade ordet Attityd.

 1. 1. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Författare :Lars Lilja; Ove Hellzén; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800‐talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER

 2. 2. Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Författare :Jan Grenholm; Edvard Nordlander; Håkan Löfgren; Per Gyberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers attityd till kristen tro : en religionspsykologisk studie i Åk 9

  Författare :Stig Eklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Miljöproblemens psykologi : Fyra empiriska rapporter med sammanfattning

  Författare :Bo Edvardsson; Ingmar Dureman; Stig Lindholm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; miljöpsykologi; miljöproblem; attityd; kommunikation; subjektiva besvär; prediktion; handlingsbenägenhet; aktivitet; Environmental psychology; Miljöpsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : En avhandling om miljöproblemens psykologi med enkätdata från 1972 inriktade på attityder, kommunikation, subjektiva besvär, handlingsbenägenheter och aktiviteter.... LÄS MER

 5. 5. Training measures and technologies for air contaminant risks

  Författare :Karl Gummesson; Marianne Ekman Rising; Ing-Marie Andersson; Gunnar Rosén; Annika Vänje; Mats Bohgard; KTH; []
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Attityd; Motivation; Utbildning; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : AbstractAs air contaminants continue to pose a problem in organizations, more studies are needed to identify and reduce employees’ exposure to air contaminants. Limited research proposes methods for managing air contaminants, especially with focus on reducing exposure by improving safety behavior, safety knowledge, safety attitudes and safety motivation among employees in the workplace, by, for instance, using safety training. LÄS MER