Sökning: "surface active"

Visar resultat 1 - 5 av 711 avhandlingar innehållade orden surface active.

 1. 1. Dynamic Wetting of Solid Surfaces, Influence of Surface Structures and Surface Active Polymers

  Detta är en avhandling från Institute for Surface Chemistry, Box 5607, SE-114 86 Stockholm

  Författare :Stina Gerdes; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; stick-slip; Wilhelmy plate; block copolymers; surface active polymers; surface channels; spreading; contact angles; dynamic wetting; surface structures; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : The effect of surface structures on the dynamics of wetting was investigated through measurements of the dynamic contact angle and spreading velocity of oil droplets spreading over surfaces with parallel and gridlike V-shaped channels. A rim of liquid was observed to spread out in the channels ahead of the dropfront after a short time of spreading (seconds). LÄS MER

 2. 2. Adsorption of surface active elements on the iron (100) surface A study based on ab initio calculations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Weimin Cao; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sulfur; oxygen; surface adsorption; iron surface; ab initio calculations; adsorption energy; work function; difference charge density; thermodynamic stability; average velocity; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : In the present work, the structural, electronic properties, thermodynamic stability and adatom surface movements of oxygen and sulfur adsorption on the Fe surface were studied based on the ab initio method.Firstly, the oxygen adsorbed on the iron (100) surface is investigated at the three adsorption sites top, bridge and hollow sites, respectively. LÄS MER

 3. 3. Surface active betaine esters

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dan Lundberg; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; self-assemlbly; cleavable surfactant; cationic surfactant; micellar catalysis; drug delivery; lyotropic liquid cryatal; betain ester; alkaline hydrolysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The effect of surface steps and oxides on the catalytic activity on model Pd and Rh catalysts

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Synchrotron Radiation Research

  Författare :Chu Zhang; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface X-ray diffraction SXRD ; X-ray photonelectron spectroscopy; Catalytic activity; Oxide; Single Crystal surface; surface structure; vicinal surface; CO oxidation; stepped surface; Fysicumarkivet A:2018:Zhang;

  Sammanfattning : En katalysator är en substans som kan snabba på en kemisk reaktion utan attsjälv förbrukas. Katalysatorer används vanligen i kemisk produktion och i bilarsförbränningsmotorer (för att ta bort tex CO och NO). LÄS MER

 5. 5. Xyloglucan-active enzymes properties, structures and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin J. Baumann; KTH.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; xyloglucan; xyloglucan endo-transglycosylase hydrolase; xyloglucan endo-hydrolase; xyloglucan endo-transglycosylase; XET; xyloglucan oligosaccharides; synthesis; carbohydrate; cellulose; crystal structure; fiber; surface modification; Populus tremula x Populus tremuloides; Hybrid aspen; nasturtium; NXG; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Cellulosabaserade material är världens rikligast förekommande förnyelsebara råvara. Växters cellväggar är naturliga kompositmaterial där den kristallina cellulosan är inbäddad i en väv av hemicellulosa, strukturproteiner och lignin. LÄS MER