Sökning: "xyloglucan endo-hydrolase"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden xyloglucan endo-hydrolase.

 1. 1. Xyloglucan-active enzymes properties, structures and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin J. Baumann; KTH.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; xyloglucan; xyloglucan endo-transglycosylase hydrolase; xyloglucan endo-hydrolase; xyloglucan endo-transglycosylase; XET; xyloglucan oligosaccharides; synthesis; carbohydrate; cellulose; crystal structure; fiber; surface modification; Populus tremula x Populus tremuloides; Hybrid aspen; nasturtium; NXG; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Cellulosabaserade material är världens rikligast förekommande förnyelsebara råvara. Växters cellväggar är naturliga kompositmaterial där den kristallina cellulosan är inbäddad i en väv av hemicellulosa, strukturproteiner och lignin. LÄS MER

 2. 2. In vitro and in vivo approaches in the characterization of XTH gene products

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Nomchit Kaewthai; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabiodopsis thaliana; Hordeum vulgare; plant cell wall; xyloglucan; glycoside hydrolase family 16; xyloglucan endo-transglycosylase hydrolase gene family; xyloglucan endo-hydrolase; heterologous protein expression; Pichia pastoris; T-DNA insertion; in situ XET XEH assay; high-througput screening; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Functional genomics; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Funktionsgenomik; SRA - Molecular Bioscience; SRA - Molekylär biovetenskap;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe xyloglucan endo-transglycosylase/hydrolase (XTH) genes are found in all vascular and some nonvascular plants. The XTH genes encode proteins which comprise a subfamily of glycoside hydrolase (GH) family 16 in the Carbohydrate-Active enZYmes (CAZY) classification. LÄS MER