Sökning: "professionella normer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden professionella normer.

 1. 1. Styrning av lokala integrationsprogram : Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Författare :Martin Qvist; Maritta Soininen; Magnus Dahlstedt; Göran Sundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER

 2. 2. Rektorer bör och rektorer gör

  Författare :Ulf Leo; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rektorer; Rättssociologi; professionella normer; demokrati; skolans demokratiuppdrag; ledarskap; normperspektiv; rektorer; Rättssociologi; professionella normer; demokrati; skolans demokratiuppdrag; ledarskap; normperspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study whether any special professional norms exist with regard to principals’ leadership of the democratic mission which is presented to the schools. The aim is to identify norms in order to be able to later analyse and understand them. LÄS MER

 3. 3. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Författare :Mariann Enö; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a daily basis, so as to be able to investigate how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER

 4. 4. Pedagogerna och demokratin : En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling

  Författare :Lars Persson; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum; professionality; democratic education; recognition; meta-norms; pedagogy; teachers; democracy; education; Sociology of Law; democratic development; democratic values;

  Sammanfattning : The Swedish education system is governed by national steering documents, like the Education Act, curriculi and syllabuses. The democratic assignment is a central issue in these documents. The thesis aims to investigate how teachers handle this democratic assignment and how they are influenced by forces on different social levels. LÄS MER

 5. 5. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER