Sökning: "politisk etnografi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden politisk etnografi.

 1. 1. Styrning bakom kulisserna : Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

  Författare :Anna Ullström; Rune Premfors; Göran Sundström; Patrik Hall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; core executives; government; government offices; ministerial staff; political advisers; political appointees; political elites; steering; governance; policy capacity; political institutions; state organization; political ethnography; regeringskansliet; regeringen; politiska staber; politiskt sakkunniga; politiskt anställda; politiska eliter; styrning; styrningskapacitet; politiska institutioner; statens organisering; politisk etnografi; Political science; Statsvetenskap; Ethnography; Etnografi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses one of the less explored areas of Swedish politics: the political appointees in the ministerial staffs of the Swedish core executive. The study draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to give an idea of their function: What do the political appointees do? How is the work of the ministerial staffs organized? How is policy coordinated at the political level? The main empirical focus of this thesis is the 2002-2006 term of office. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 3. 3. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Författare :Malin Andersson; Avdelningen för modevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kustnära yrkesfiske; diversifiering; småföretagande; positionering; hållbart fiske; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; tjänster; yrkesroll; kulturanalys; etnografi; diskursteori; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : In this dissertation inshore commercial fisheries are being studied from a cultural analytical perspective with a focus on service production and hospitality. The dissertation title, ”Inshore commercial fisheries in change. LÄS MER

 4. 4. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Författare :Khalid Khayati; Rune Johansson; Carl-Ulrik Schierup; Björn Fryklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER

 5. 5. Medborgarkunskap i fokus : Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Författare :Christina Odenstad; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Jon Nyhlén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER