Sökning: "reading disability"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden reading disability.

 1. 1. Varieties of reading disability : Phonological and orthographic word decoding deficits and implications for interventions

  Författare :Stefan Gustafson; Stefan Samuelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Reading disability; dyslexia; word decoding; individual differences; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to examine variations in the word decoding skills of reading disabled children. These variations were related to possible cognitive, developmental, and environmental causes of reading disability. Possible implications for educational interventions were also analysed. LÄS MER

 2. 2. Signs for Developing Reading : Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Författare :Emil Holmer; Mikael Heimann; Mary Rudner; Ruth Campbell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER

 3. 3. Reading Development and Reading Disability : Analyses of eye-movements and word recognition

  Författare :Christer Jacobson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Applied and experimental psychology; eye-movements; gender differences; growth-curves; reading disability; Word recognition; reading development; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : The primary ambition of this doctoral thesis is to provide an empirical basis for a better understanding of reading disability among school children. The current consensus in the research community is that most disabled readers fail in the acquisition of fast, accurate and automatic word recognition. LÄS MER

 4. 4. Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties

  Författare :Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Stefan Gustafson; Pekka Niemi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; poor comprehenders; longitudinal study; early identification; reading disability; Läsförståelse; poor comprehenders; longitudinell studie; tidig identifiering; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine the cognitive and language profile in children with poor reading comprehension using a longitudinal perspective. Even though comprehension skills are closely connected to educational success, comprehension deficits in children have been neglected in reading research. LÄS MER

 5. 5. Sounds of silence : Phonological awareness and written language in children with and without speech

  Författare :Janna Ferreira; Jerker Rönnberg; Åsa Wengelin; Stefan Gustafson; Annika Dahlgren Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phonological awareness; intervention; motor speech impairment; reading impairment; reading; spelling; literacy; läshandikapp; läsning; stavning; läs- och skrivförmåga; fonologisk medvetenhet; intervention; talhandikapp; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka fonologisk medvetenhet och skriftspråklig förmåga hos talande eller icke-talande barn, med lässvårigheter eller motoriska talsvårigheter. De huvudsakliga fynden i denna avhandling var: (1) För barn med lässvårigheter som befinner sig på en tidig nivå i sin läsutveckling bör intervention kring läs- och skrivförmågor fokusera på barnets svaghet snarare än styrkan vad gäller ordavkodning. LÄS MER