Sökning: "Word recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Word recognition.

 1. 1. Machine-Printed and Handwritten Ethiopic Script Recognition

  Författare :Yaregal Assabie; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HMM; Handwriting Recognition; OCR; Direction Field Tensor; Ethiopic Character Recognition; Amharic Word Recognition; Structure Tensor;

  Sammanfattning : A written language is represented by using machine-printed or handwritten symbols called characters. For automatic recognition of written languages, handwritten script can be captured offline (by a scanner) and online (by electronic digital devices), whereas machine-printed text is captured offline. LÄS MER

 2. 2. Reading Development and Reading Disability: Analyses of eye-movements and word recognition

  Detta är en avhandling från Christer Jacobson, Blåklintsvägen 3, S-352 50 Växjö, Sweden

  Författare :Christer Jacobson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Applied and experimental psychology; eye-movements.; gender differences; growth-curves; reading disability; Word recognition; reading development; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har ambitionen att på empirisk grund öka vår förståelse av lässvårigheter bland skolbarn. En allmän uppfattning bland läsforskare är att svaga läsare har svårigheter med snabb, säker och automatisk ordavkodning. LÄS MER

 3. 3. Word Learning in the Developing Brain : ERP Dynamics of Learning Word-Object Associations

  Detta är en avhandling från Christer Jacobson, Blåklintsvägen 3, S-352 50 Växjö, Sweden

  Författare :Kristina Borgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Word Learning; Language development; EEG; ERP; N400;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishBarnets andra levnadsår präglas till stor del av en enorm utveckling av språkliga färdigheter. Omkring ettårsåldern börjar de flesta barn säga sina första ord. Det produktiva ordförrådet (de ord barnet kan säga) växer till en början ganska långsamt, men inlärningstakten ökar successivt. LÄS MER

 4. 4. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Indra Dedze; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 5. 5. Accounting for Individual Speaker Properties in Automatic Speech Recognition

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Daniel Elenius; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MAP; MLLR; VTLN; speaker characteristics; dynamic modeling; child; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information and language technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informations- och språkteknologi;

  Sammanfattning : In this work, speaker characteristic modeling has been applied in the fields of automatic speech recognition (ASR) and automatic speaker verification (ASV). In ASR, a key problem is that acoustic mismatch between training and test conditions degrade classification per- formance. LÄS MER