Sökning: "lars björklund"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden lars björklund.

 1. 1. Initiation of ventilation, surfactant treatment, and lung function after preterm birth

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiration; Artificial; Pediatrics; Pediatri; Respiratory Function Tests; Pulmonary Surfactants; Newborn; Respiratory Distress Syndrome; Infant; Premature; Animals;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om lungornas funktion hos för tidigt födda (prematura) barn med brist på surfaktant, ett ämne som normalt ska finnas i lungorna, och hur lungfunktionen hos sådana barn kan förbättras genom tillförsel av det saknade ämnet utifrån. I avhandlingen har också använts en djurmodell (för tidigt födda lamm) för att studera hur konstgjord andning vid födelsen kan påverka effekten av senare surfaktanttillförsel. LÄS MER

 2. 2. Intracranial and intraocular grafting of fetal ventral mesencephalic and striatal tissues : Neuronal survival and nerve growth characteristics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Lars Björklund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson s disease; grafting; ventral mesencephalon; striatum; dopamine; innervation; growth pattem; GDNF; U-74006F;

  Sammanfattning : Abstract-Parkinson's disease is caused by degeneration of dopaminergic neurons in the ventral mesencephalon. Various animal models and clinical trials has shown that grafts of fetal ventral mesencephalic tissue can survive and functionally reinnervate the dopamine-depleted striatum, leading to long-term improvements of therapeutic value, but still symptomatic relief is far from complete. LÄS MER

 3. 3. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars-Erik Björklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER

 4. 4. Akademisk afhandling om allmänningar, hwaraf första delen med konungens allernådigste tillstånd den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke utgifves af Lars Janzon ... och Johan Magn. Björklund östgöthe. till offentlig granskning i gustavianska lärosalen den 15 april 1807

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Fredr. Edman, kongl. acad. boktryckare

  Författare :Laurentius Janzon; Uppsala universitet.; [1807]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER