Sökning: "Theoretical Philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 468 avhandlingar innehållade orden Theoretical Philosophy.

 1. 1. Philosophy, Literature and the Inheritance of Language

  Författare :Niklas Forsberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; Derrida; literature; philosophy; deconstruction; grammatology; structuralism; phenomenology; language; meaning; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the extent to which philosophical assumptions are inherited when we learn language. The topic is approached through an investigation into the importance of literature in Jacques Derrida’s philosophy. LÄS MER

 2. 2. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  Detta är en avhandling från Theoretical Philosophy

  Författare :Kyriakos Theodoridis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; conceivability; mereological identity; ontological character; identity; possible worlds; actuality; properties; ontology; object; contingency; apriori; Metaphysical; epistemic; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den övergripande problemformuleringen i min doktorsavhandling, Kripke on Necessity: A Metaphysical Investigation, kan formuleras på följande sätt: På vilka metafysiska grunder rättfärdigar Kripke giltigheten och existensen av nödvändiga a posteriori och kontingenta a priori satser? Jag visar att Kripke-paradigmet för den metafysiska essentialismen vilar på ett fundamentalt antagande, nämligen Oberoendeaxiomet, som kan formuleras på följande vis: De metafysiska och epistemiska domänerna är distinkta och ömsesidigt oberoende. Min undersökning avser att synliggöra de logiska och ontologiska konsekvenser som följer av detta axiom med avseende på en rad Kripkeanska teser, så som: identitetsprincipen, rigid designation, nödvändiga och kontingenta egenskaper, föremålsbegreppet samt tänkbarhetsprincipen (conceivability). LÄS MER

 3. 3. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 4. 4. The Notion of That Which Depends On Us in Plotinus and Its Background

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Erik Eliasson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; ancient philosophy; Plotinus; that which depends on us; freedom; fate; Middle Platonism; Stoicism; Aristotle; Aristotle Commentators; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : The study analyzes Plotinus’ notion of eph' hēmin, that which depends on us. It surveys previous Plotinian scholarship and identifies a number of confusions due to a lack of systematic treatment of this notion as such. LÄS MER

 5. 5. The felt miracle of phenomenal consciousness

  Detta är en avhandling från Department of Philosophy, Lund University

  Författare :Filip Radovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; subjectivity; qualia; physicalism; phenomenal; objectivity; explanatory gap; dualism; Cognitive illusion; consciousness; Teoretisk filosofi; logik; Phenomenology; Fenomenologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar problemet hur sensoriska kvaliteter (kvalia) förhåller sig till neurala tillstånd och processer (en modern variant av det klassiska kropp-själ problemet). I avhandlingen presenteras en serie argument som avser att göra det troligt att problemen att begripa medvetandets materiella bas bottnar i en serie missförstånd och felaktiga analogier. LÄS MER