Sökning: "Anna-Maria Hällgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna-Maria Hällgren.

  1. 1. Skåda all världens uselhet : Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

    Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

    Författare :Anna-Maria Hällgren; Stockholms universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; visuality; late 19th century popular culture; visual culture; visual pedagogy; media history; the social question; social reform; late 19th century Stockholm; the political technology of the body; visualitet; det sena 1800-talets populärkultur; visuell kultur; visuell pedagogik; mediehistoria; den sociala frågan; socialreformism; sekelskiftets Stockholm; kroppens politiska teknologi; konstvetenskap; Art History;

    Sammanfattning : This doctoral dissertation analyzes practices of looking within popular culture during the late nineteenth century. Visual attractions, illustrated press and traveling amusement shows included representations of social ills, such as poverty, criminality and prostitution. LÄS MER