Sökning: "thematic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 393 avhandlingar innehållade orden thematic analysis.

 1. 1. Early stages of designing resource-efficient offerings : An initial view of their analysis and evaluation

  Författare :Sergio Brambila-Macias; Tomohiko Sakao; Anne-Marie Tillman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design; analysis; evaluation; ecodesign; product service systems; resource-efficient offerings; circular economy; interdisciplinary research; transdisciplinary research;

  Sammanfattning : The increasing use of natural resources and the pollution it causes calls for new ways of addressing customer needs. Additionally, a more uncertain and complex world also presents new challenges. LÄS MER

 2. 2. Assistive technology and welfare technology explorations : Aspects of perception, utilisation and decision-making

  Författare :Katarina Baudin; Angelina Sundström; Maria Müllersdorf; Christine Gustafsson; Johan Borg; Maria Haak; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; assistive technology; welfare technology; older adults; health care providers; content analysis; cross-sectional; thematic analysis; interdisciplinary health care professionals; decision-making; managers; utilisation; perception; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aims: The overall aim of this thesis was to explore decision makers’ and professionals’ perceptions, utilisation, and decision-making about assistive technology (AT) and welfare technology (WT) within the interprofessional field of care for older adults. Methods: A literature review was conducted, including nine peer-reviewed scientific articles (I), analysed with a qualitative descriptive method. LÄS MER

 3. 3. On a journey for survival : everyday life during radiation therapy from the perspectives of women with breast cancer and their families

  Författare :Annette Holst-Hansson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Breast cancer; Radiation therapy; Content analysis; Hermeneutic phenomenology; Thematic analysis;

  Sammanfattning : This thesis focuses on women diagnosed with breast cancer and their familymembers. Since a breast cancer diagnosis and its subsequent treatment are astrenuous experience not only for the woman afflicted but also for her familymembers, this thesis aimed to explore the experiences of everyday life duringradiation therapy from the perspectives of the woman with breast cancer andher family, as well as exploring families’ experiences of participating in shortfamily health conversations (SFamHC). LÄS MER

 4. 4. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 5. 5. Att se den andre: texten eller världen? : Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

  Författare :Tammi Gustafsson Nadel; AnnaCarin Billing; Ingemar Haag; Magnus Jansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; world literature; thematic analysis; critical literacy; literature analysis; Swedish; liter-ature education; upper secondary school; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis aims to investigate students’ written reflections after reading a Kenyan short story, distant from the students’ previous experiences from a geographical, cultural and societal point of view. The study was carried out at Swedish upper secondary school with 83 16- and 17-year-old students in year one and two at a college preparatory program. LÄS MER