Sökning: "Henrik Widmark"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Henrik Widmark.

 1. 1. Föreställningar om den urbana världen : Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

  Författare :Henrik Widmark; Hedvig Brander Jonsson; Ola Wetterberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; City planning; Heritage; Preservation; Spatial practices; Visual practices; Representations of Space; Urban culture; History; Memory; Modernity; Dominant urban identity; City space; Public art; Konstvetenskap; Gregor Paulsson; Helsingborg;

  Sammanfattning : This thesis examines the subject of dominant local identities and the construction of urban representations in Sweden 1903-1955, as articulated in the city Helsingborg. The main focus falls on architecture, city planning and visual practices as means of establishing an urban identity. LÄS MER

 2. 2. Skåda all världens uselhet : Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

  Författare :Anna-Maria Hällgren; Thomas Björk; Henrik Widmark; Pelle Snickars; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; visuality; late 19th century popular culture; visual culture; visual pedagogy; media history; the social question; social reform; late 19th century Stockholm; the political technology of the body; visualitet; det sena 1800-talets populärkultur; visuell kultur; visuell pedagogik; mediehistoria; den sociala frågan; socialreformism; sekelskiftets Stockholm; kroppens politiska teknologi; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyzes practices of looking within popular culture during the late nineteenth century. Visual attractions, illustrated press and traveling amusement shows included representations of social ills, such as poverty, criminality and prostitution. LÄS MER

 3. 3. Den lokala profilen : Person, plats och kulturarv

  Författare :Johan Linder; Jeff Werner; Peter Gillgren; Henrik Widmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural heritage; authenticity; masculinity; city branding; place branding; Selma Lagerlöf; Carl Linnaeus; Johan Petter Johansson; Kurt Wallander; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of famous historical or fictional persons in place branding. It seeks to analyze the images of places that are produced, and the representations of persons that are used in branding practices. LÄS MER