Sökning: "History of Religions"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade orden History of Religions.

 1. 1. Templum nobilissimum : Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Europa kring år 1075

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Henrik Janson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Toleransens gränser : Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Johannes Ljungberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-10-06]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; tolerans; intolerans; religion; politik; enhetspolitik; toleranspolitik; pietism; 1700-tal; europeisk historia; sociala praktiker; samvete; privat; beteende; känslor; ära; censur;

  Sammanfattning : Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. LÄS MER

 3. 3. Creating Holy People and Places on the Periphery. A Study of the Emergence of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the Thirteenth Centuries Att skapa heliga personer och platser i periferin: en studie om uppkomsten av inhemska helgonkulter i de lundensiska och uppsaliensiska kyrkoprovinserna, ca 1000–1300

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sara Ellis Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; cults of saints; native saints; hagiography; liturgy; parchment fragments; conversion; Christianization; loca sanctorum; Middle Ages; Scandinavia; Micro-Christendom; unilocal; multilocal;

  Sammanfattning : Holy people have been venerated in various forms by all religions and ideologies throughout history. Christianity is no exception with the development of the cults of saints beginning shortly after its formation. By the time Christianity reached Scandinavia, saints’ cults had been fully integrated into the Roman administrative structure. LÄS MER

 4. 4. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 5. 5. Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Univ., Institutionen för historiska studier

  Författare :Terese Zachrisson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; reformationen; materialitet; vidskepelse; fromhet; landskapet; kyrkorummet;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks olika förhållningssätt gentemot det materiella i fromhetslivet under 1600- och 1700-talen. Avhandlingens första del behandlar kyrkorummet och dess föremål, som sidoaltare, bilder och reliker. LÄS MER