Sökning: "Jenny Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Jenny Björklund.

 1. 1. Förnyelsens tid. Begreppet fyrtiotalism och Ella Hillbäcks lyrik

  Författare :Jenny Björklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Författare :Jenny Björklund; Torsten Pettersson; Anna Williams; Annelie Bränström Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 : En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Författare :Jenny Fred; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Angelika Kullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER

 4. 4. Elevers användande av formativ återkoppling i matematik

  Författare :Jenny Green; Kristina Juter; Anders Jönsson; Torgny Ottosson; Lisa Boistrup Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Students are often not satisfied with the feedback they receive, and do not always use it. Providing feedback on student learning has been shown to have a positive effect on learning, and is a key strategy in formative assessment. LÄS MER

 5. 5. Caring for Corporate Sustainability

  Författare :Maria Eidenskog; Jenny Palm; Lotta Björklund Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Actor network theory; care practice; corporate sustainability; CSR; environmental labels; ISO 26000; matters of care; thinking with care; SME; Att tänka med omsorg; aktör-nätverksteori; CSR; företagens samhällsansvar; hållbarhet; ISO 26000; miljömärkning; omsorgspraktiker; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Corporate sustainability comes in a variety of shapes and the boundaries defining what can be called sustainability are disputed. This thesis explores the making of sustainability at a medium-sized company in Sweden, in this study called HygieneTech, that actively works with sustainability. LÄS MER