Sökning: "Karin Kilhammar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Kilhammar.

  1. 1. Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Karin Kilhammar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Co-workership; co-worker; learning; implementation; translation; institutionalization; zeitgeist; organizational fashion; Medarbetarskap; medarbetare; lärande; implementering; översättning; institutionalisering; tidsanda; organisatoriskt mode;

    Sammanfattning : Avhandlingen behandlar idén om medarbetarskap med utgångspunkt från hur begreppet medarbetarskap tolkas och används. Syftet är att öka kunskapen kring idén och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.I den teoretiska referensramen har nyinstitutionell teori integrerats med teorier kring lärande och implementering. LÄS MER