Sökning: "Högskolan Väst."

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Högskolan Väst..

 1. 1. Simulation fo Robot Paths and Heat Effects in Welding

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Mikael Ericsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Robotics; Svetsning; robotteknik; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan evidens och reflektion om professionellt lärandei socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 3. 3. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Tuija Viking; Inga Wernersson; Maria Skyvell Nilsson; Samuel Edelbring; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER

 4. 4. Digital Didaktisk Design Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 5. 5. Models, methodology and challenges within strategic information security for senior managements

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John Lindström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Samhällsvetenskap; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : The work in this thesis is based on an interest for strategic information security, and in particular business continuity planning, in combination with own experiences from strategic management of corporations. Information security policy- and education, practice and awareness issues have also been part of my focus. LÄS MER