Sökning: "äldre patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden äldre patienter.

 1. 1. Sjuksköterskor som patienters företrädare : Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet i omvårdnaden av äldre patienter : studier av utskrivningen från sjukhus till hemmet samt attityderna till äldre bland sjuksköterskor

  Författare :Catharina Lindencrona; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medication in older hip fracture patients. Falls, fractures, and mortality

  Författare :Annika Kragh Ekstam; Geriatrik; []
  Nyckelord :fall-risk increasing drugs; hip fracture; mortality; older; potentially inappropriate medication; ;

  Sammanfattning : Background and aim: Due to an increasingly ageing population, the number of hip fracture patients, often with multiple chronic diseases and multiple pharmacotherapy, is set to rise. The high risk of adverse outcomes that hip fractures lead to in older individuals is well described, including high first-year mortality. LÄS MER

 4. 4. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer : attityder, processer, innebörder

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning: Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 5. 5. Delirium in older people after cardiac surgery : risk factors, dementia, patients’ experiences and assessments

  Författare :Helena Claesson Lingehall; Birgitta Olofsson; Elisabeth Lindahl; Yngve Gustafson; Karl Gunnar Engström; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiovascular disease; Delirium; Dementia; Nursing; Older people; Patients’ experiences; Perioperative period; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background:Delirium is common in older people undergoing cardiac surgery. Delirium is an acute or subacute neuro-psychiatric syndrome, characterized by a change in cognition, disturbances in consciousness; it fluctuates, develops over a short period of time and always has an underlying cause. LÄS MER