Sökning: "matematiska"

Visar resultat 1 - 5 av 877 avhandlingar innehållade ordet matematiska.

 1. 1. Mathematical Learning Disability : Cognitive Conditions, Development and Predictions

  Författare :Rickard Östergren; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Örjan Dahlström; Åke Olofsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical learning disability; dyscalculia; mathematical cognition; number sense; Matematiska inlärningssvårigheter; dyskalkyli; matematisk kognition; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to test and contrast hypotheses about the cognitive conditions that support the development of mathematical learning disability (MLD). Following hypotheses were tested in the thesis: a) domain general deficit, the deficit is primarily located in the domain general systems such as the working memory, b) number sense deficit, the deficit is located in the innate approximate number system (ANS), c) numerosity coding deficit, the deficit is located to a exact number representation system, d) access deficit, the deficit is in the mapping between symbols and the innate number representational system (e. LÄS MER

 2. 2. Läsa matematiska texter : Förståelse och lärande i läsprocessen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 4. 4. Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem

  Författare :Attila Szabo; Inger Wistedt; Pettersson Kerstin; Samuel Bengmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematisk problemlösning; matematiskt minne; matematiska förmågor; högpresterande elever; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : The thesis deals with the interaction of mathematical abilities and the mathematical memory's role in problem-solving. To examine those phenomena, I analyzed the expression of mathematical abilities for high achieving students from upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. On Mathematical Reasoning : being told or finding out

  Författare :Mathias Norqvist; Johan Lithner; Bert Jonsson; Catarina Rudälv; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; creative reasoning; reasoning; cognitive proficiency; fMRI; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : School-mathematics has been shown to mainly comprise rote-learning of procedures where the considerations of intrinsic mathematical properties are scarce. At the same time theories and syllabi emphasize competencies like problem solving and reasoning. LÄS MER