Sökning: "Rickard Östergren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rickard Östergren.

  1. 1. Mathematical Learning Disability Cognitive Conditions, Development and Predictions

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Rickard Östergren; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Örjan Dahlström; Åke Olofsson; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical learning disability; dyscalculia; mathematical cognition; number sense; Matematiska inlärningssvårigheter; dyskalkyli; matematisk kognition; antalsuppfattning;

    Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to test and contrast hypotheses about the cognitive conditions that support the development of mathematical learning disability (MLD). Following hypotheses were tested in the thesis: a) domain general deficit, the deficit is primarily located in the domain general systems such as the working memory, b) number sense deficit, the deficit is located in the innate approximate number system (ANS), c) numerosity coding deficit, the deficit is located to a exact number representation system, d) access deficit, the deficit is in the mapping between symbols and the innate number representational system (e. LÄS MER