Sökning: "upphandlingsdirektiv"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet upphandlingsdirektiv.

  1. 1. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

    Författare :Andrea Sundstrand; Wiweka Warnling Nerep; Rolf Höök; Jane Reichel; Tobias Indén; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; Public Law; offentlig rätt;

    Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER