Sökning: "ideal types"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden ideal types.

 1. 1. Max Weber och idealtypernas nödvändighet

  Författare :Erik Jansson Boström; Sharon Rider; Niklas Forsberg; Ola Agevall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Weber; Ideal Types; Understanding; Meaning; Interpretation; Objectivity; Subjectivity; Philosophy of Science; Epistemology; Social Science; Wittgenstein; Language Games; Instrumentalism; Values; Neokantianism; Weber; Idealtyper; Förståelse; Mening; Tolkning; Objektivitet; Subjektivitet; Filosofi; Vetenskapsteori; Kunskapsteori; Samhällsvetenskap; Wittgenstein; språkspel; Instrumentalism; Värderingar; Nykantianism; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis has two aims: first, to investigate Max Weber’s account of “objective validity” in the cultural sciences; second, to elaborate a more concrete version of this position using Ludwig Wittgenstein’s later remarks on language.Chapter 1 introduces Weber’s idea of objective validity and proposes that in order to understand Weber’s idea of ideal types, we need to re-evaluate Weber’s understanding of the term Bedeutung in “The ‘Objectivity’ of knowledge in Social Science and Social Policy”. LÄS MER

 2. 2. Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland

  Författare :Jakob Billmayer; Gunnar Berg; Christina Gustafsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. LÄS MER

 3. 3. Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

  Författare :Fredrik Modéus; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Worship community; ecclesiological concretion; ecclesiologial balance contextually sensitive; historically rooted and confessionally widened ; corporate person; ideal types; ecclesiological subject hidden; visible and structuring ; ecclesiological core values and ecclesiological basic qualities.;

  Sammanfattning : The dissertation examines the theoretical identity and formal status of a worship community within the Church of Sweden. Two theoretical perspectives form the basis of the investigation. LÄS MER

 4. 4. Nationell EU-parlamentatism : Riksdagens arbete med EU-frågorna

  Författare :Hans Hegeland; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ideal types; domestic policy; foreign policy; democracy; European Union EU ; National parliaments; the Swedish parliament; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The increasing internationalization puts new demands on national democracy and national parliamentarism. The questions posed in this dissertation are if the parliamentary model for domestic policy or the parliamentary model for foreign policy is the most relevant when describing the role of the Swedish Riksdag (parliament) in European Union (EU) matters, and whether there have been any changes during the first ten years of Swedish EU membership. LÄS MER

 5. 5. Regionbildning : En institutionell studie av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, och "Region Svealand"

  Författare :Patrik Lind; Roger Andersson; Jan Amcoff; Mats Lundmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; path-dependence; region-building; region; institutions; organizations; mergers; rationalizations; change; history; ideal types; legitimacy; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Based on the concept of path-dependence, this thesis examines regional representatives’ notion of rationalizations in three Swedish regions. In the provinces of Skåne and Västra Götaland the responsibility for welfare issues like health care, regional development, communications, and culture, is appointed to the two organizations Region Skåne and Västra Götalandsregionen. LÄS MER