Sökning: "Objektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Objektivitet.

 1. 1. Att göra rätt : En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Författare :Nina Törnqvist; Tove Pettersson; Janne Flyghed; Sveinung Sandberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER

 2. 2. Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 3. 3. Att fånga det flyktiga : Om existentiell mening och objektivitet

  Författare :Lena Edlund; Eberhard Herrmann; Carl-Henric Grenholm; Tage Kurtén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Philosophy of religion; existential meaning; inside-perspective; enclosure; transcendence; identity; the Other; body-subject; the Time that remains; objectivity; objectivity process; open textured concept; truth; ficciones; language; Caputo; Davidson; Derrida; Heidegger; Herrmann; Lynch; Putnam; Searle; Wyschogrod; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This work attempts an answer to two questions. Firstly, is it possible to experience meaning when everything is transient? And secondly, in what way is objectivity possible when it comes to such phenomena as existential meaning? The questions originate from our insideperspective, and it is from what we have experienced ourselves that we try to make intelligible existential meaning. LÄS MER

 4. 4. Max Weber och idealtypernas nödvändighet

  Författare :Erik Jansson Boström; Sharon Rider; Niklas Forsberg; Ola Agevall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Weber; Ideal Types; Understanding; Meaning; Interpretation; Objectivity; Subjectivity; Philosophy of Science; Epistemology; Social Science; Wittgenstein; Language Games; Instrumentalism; Values; Neokantianism; Weber; Idealtyper; Förståelse; Mening; Tolkning; Objektivitet; Subjektivitet; Filosofi; Vetenskapsteori; Kunskapsteori; Samhällsvetenskap; Wittgenstein; språkspel; Instrumentalism; Värderingar; Nykantianism; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis has two aims: first, to investigate Max Weber’s account of “objective validity” in the cultural sciences; second, to elaborate a more concrete version of this position using Ludwig Wittgenstein’s later remarks on language.Chapter 1 introduces Weber’s idea of objective validity and proposes that in order to understand Weber’s idea of ideal types, we need to re-evaluate Weber’s understanding of the term Bedeutung in “The ‘Objectivity’ of knowledge in Social Science and Social Policy”. LÄS MER

 5. 5. Staten och läromedlen : En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991

  Författare :Anna Johnsson Harrie; Bengt-Göran Martinsson; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbook; textbook approval; implementation; Swedish educational policy; civics; curriculum; objectivity; Läromedelsgranskning; läromedel; implementering; svensk utbildningspolitik; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; läroplan; objektivitet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Här studeras såväl de politiska besluten om, som det konkreta genomförandet av, den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, från starten 1938 till avskaffandet 1991. De politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor. LÄS MER