Sökning: "kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 437 avhandlingar innehållade ordet kvalitet.

 1. 1. Att skapa kvalitet : En studie av den svenska TV-produktionens definition av kvalitet och kvalitetens betydelse för branschen

  Författare :Katharina Brummer; Dominic Power; Roel Puijk; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TV-industry; gate-keepers; quality; network; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In light of the growing TV industry in Sweden competition is intensified. Production companies have increased in number and public service has gone through major organizational changes in order to adapt to the new market conditions. Stockholm is the major cluster for TV production. As a consequence production firms are located there. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; Jan Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Produktutveckling; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Kunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kvalitet : en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009

  Författare :Linnéa Lindsköld; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; support scheme for literature; literature policy; quality; legitimacy; discourse; library and information science; cultural policy; policy analysis; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the conceptions of aesthetic quality used in Swedish literature policy through a study of the discourse of the state support to new, Swedish fiction 1975-2009. This support scheme is a quality-based retrospective grant, introduced in 1975, aiming to guarantee the quality and versatility of book publishing. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i banktjänster : privatkunders upplevda problem med banktjänster : en studie med hjälp av kritisk-händelse-metoden

  Författare :Morten J. S. Olsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tjänster; Marknadsföring;

  Sammanfattning : An important aspect of customer-perceived quality is what are termed critical incidents, i.e. incidents which diverge from what is intended or what is expected. The principal aim of the study is to create greater understanding of how private customers perceive critical incidents in banking services. LÄS MER

 5. 5. Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected

  Författare :Maria Eriksson; Håkan Wiklund; Ingela Bäckström; Pernilla Ingelsson; Su Mi Park-Dahlgaard; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commercial Experience; Customer Value; Hedonic Value; Quality; Experiential quality; TQM; Kano model; Attractive Quality; Co-creation; Storytelling; Strong Engagement; Kommersiell upplevelse; Kundvärde; Njutnings- upplevelseinriktat värde; Kvalitet; Upplevelsekvalitet; TQM; Kano-modellen; Attraktiv kvalitet; Samskapa; Storytelling och Starkt engagemang;

  Sammanfattning : To an ever greater extent, customers desire experiences that are highly emotional, personally designed and memorable. Today’s customer has an increasing need to be entertained and often searches for pleasurable offerings of hedonic value. LÄS MER