Sökning: "foster children"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden foster children.

 1. 1. Fosterbarn som vuxna

  Författare :Bo Vinnerljung; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; foster children; foster care; adult children; afer care; followup studies; literature reviews; epidemiology; mortality; siblings; Sweden; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare;

  Sammanfattning : What are the social positions of adults who were in long-term foster care as children, compared with the general population and with adults who grew up at home in families similar to foster children's birth families? How common is it to have been in foster care? Four approaches are used in this study: - A systematic review of around 50 studies on adult foster children. Conclusions are more pessimistic than in earlier reviews: on a group level, adult foster children's positions achievements seem roughly to be on par with former children from different "risk groups" who grew up at home. LÄS MER

 2. 2. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 3. 3. Bättre beslut : en studie av socialsekreterarnas handläggning av omhändertagande av barn

  Författare :Ingrid Claezon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social worker; children; take into care; foster care; decision-making; anxiety; legal regulations; prediction; subsumption; Good-Enough Parenting; Omhändertagande av barn; Sverige;

  Sammanfattning : This study treats the problems that the social worker (the child welfare worker) is faced with, when deciding to take a child into compulsory care. Empirical data (with particulars of the children and parents involved) covering the public child care at a local authority, was collected from its records and by means of interviews. LÄS MER

 4. 4. Barn som flyttas i offentlig regi : En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn

  Författare :Viktoria Skoog; Evelyn Khoo; Eva Rönnbäck; Lennart Nygren; Marie Sallnäs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breakdown; children; foster care; instability; institutional care; planned placement changes; youth.;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the incidence of instability in out-of-home care for children and how children experience this instability. The dissertation consists of two studies. The quantitative study is based on an examination of social work case files of 213 children who began 317 placements in 2005 and 2006. LÄS MER

 5. 5. MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem

  Författare :Pia Kyhle Westermark; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MTFC; Multidimensional Treatment Foster Care; behandlingssammanbrott; manualbaserade behandlingsprogram; randomisering; antisocial beteende; fosterföräldrar; fosterbarn; placement breakdown; intervention; randomized; foster parents; foster children; manualized treatment; antisocial behaviour;

  Sammanfattning : This thesis examines MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), a multi-modal treatment programme for youth with severe behaviour problems) in a Swedish context. In the United States, the programme has demonstrated encouraging treatment results using specialized foster homes as an alternative to restrictive residential care or group care. LÄS MER