Sökning: "Ann-Sofie Bergman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ann-Sofie Bergman.

 1. 1. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 2. 2. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 3. 3. Constructing communities : The establishment and demographic development of sawmill communities in the Sundsvall district, 1850-1890

  Författare :Maria Bergman; Sören Edvinsson; Anna Lundberg; Ann-Sofie Högman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sawmill; sawmill worker; Sundsvall; 19th century; community; population development; migration; internal parish migration; barriers; residency; demographic structure; fammily; kinship networks; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation studies the establishment and demographic development of the sawmill communities that emerged in the Sundsvall district during the latter half of the 19th century.  The intention is to highlight the importance of the sawmill communities and their resident populations by discussing community construction from a demographic perspective as well as socially and symbolically. LÄS MER