Sökning: "drama social"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden drama social.

 1. 1. The Drama of Urban Greens and Regimes : Social Movements and Ecosystem Services in Stockholm National Urban Park

  Författare :Henrik Ernstson; Thomas Elmqvist; Sverker Sörlin; Christoffer Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det sociala livets drama och dess manus : diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Författare :Siv Fahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 3. 3. Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier

  Författare :Åsa Björk; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala medier; drama; hat; vänskap; social interaktion; ungdomar; kamratkulturer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.In this qualitative study, young people’s interactions when they use social media are studied in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Den paradoxalt nödvändiga kvinnan : Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama

  Författare :Ulrika Jansson; Patrik Larsson; Liselotte Jakobsen; Birgitta Eriksson; Anna Wahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kön; nyliberalism; jämställdhet; problemrepresentationer; diskurs; subjektspositioner; politik; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning :   – Det är självklart att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och män. Ingen ska behöva behandlas sämre på grund av vilket kön man tillhör. LÄS MER

 5. 5. Drama i kemisalen : En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning

  Författare :Kerstin Danckwardt-Lillieström; Maria Andrée; Margareta Enghag; Marianne Ødegaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : A major challenge for chemistry education is to develop the students' understanding of chemical bonding. In upper-secondary school, the challenges are commonly expressed as difficulties for students to distinguish between intra and intermolecular bonding and to understand chemical bonding in terms of electronegativity. LÄS MER