Sökning: "the eye of the discourse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden the eye of the discourse.

 1. 1. Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 2. 2. The Hermetic Piety of the Mind : A Semiotic and Cognitive Study of the Discourse of Hermes Trismegistos

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :J. Peter Södergård; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of religions; Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria;

  Sammanfattning : The present work explores how the concept mind is used in the discourse of Hermes Trismegistos for the bringing forth of a Hermetic piety of mind, which culminates in mystical vision and in the divinization of the initiand. In focus are some constitutive elements of a religious discourse stemming from Hellenistic and Roman Egypt, and which has survived largely in the form of spiritually instructive dialogues, written in the name of Hermes Trismegistos or in the names of those associated with him. LÄS MER

 3. 3. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Jana Holsanova; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kan inte avslöja innehållet i våra tankar direkt, så hur kan vi närma oss de underliggande kognitiva processerna? Om vi vill lära oss mer om vad som försiggår i vår tankevärld, måste vi göra det indirekt, med hjälp av tankarnas yttre manifestationer. Det finns olika metoder som man kan ta till sin hjälp. LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och lärarprofession integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Råde; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic trend; higher education; horizontal discourse; practice trend; vertical discourse; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between the overall academic and profession-oriented goals for the degree project in Swedish teacher education. The methodology includes analyses of 26 syllabi, reviews of 33 scientific papers, interviews with 24 supervisors and analyses of 84 published degree projects. LÄS MER

 5. 5. Malaria urbana : Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Rebecka Lennartsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Prostitution; Stockholm; sexuality; gender history; modernity; constructivism; genealogy; discourse; city planning; regulation; power; discipline; gaze; movement; urban disorder; resistance; Etnologi; sexualitet; genushistoria; modernitet; konstruktivism; genealogi; diskurs; stadsplanering; makt; disciplin; rörelse; betraktande; urban oordning; motmakt; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation deals with regulated prostitution in Stockholm around 1900. The regulation forced women who were regarded as loose to submit to medical examinations twice a weak, and to obey a separate set of rules. The prinicipal and outspoken purpose of this regulation was to restrain the spread of contagious venereal diseases. LÄS MER