Sökning: "applied linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden applied linguistics.

 1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER

 2. 2. Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse : A Study of Learners of French and Swedish

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Marianne Gullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; second language acquisition; communication strategies; applied linguistics; gestures; Lingvistik; Linguistics; French; Swedish;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishGester betraktas ofta populärt som det mest typiska sättet för språkinlärare att lösa kommunikativa problem. Trots det har gester sällan studerats inom ramen för teorier som rör bruket eller inlärningen av andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Per Henning Uppstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Abstract in Norwegian Hovudlina i forskinga på lesing og skriving byggjer på tanken om at talt språk på alle vesentlege punkt er primært i høve til skrive språk. Omgrepsapparatet for studiet av språk og lese- og skrivedugleik er også bygd kring denne tanken. LÄS MER

 4. 4. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Åsa af Geijerstam; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; text linguistics; scientific literacy; writing instruction; reader text relationship; systemic linguistics; applied linguistics; Lingvistik; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When children encounter new subjects in school, they are also faced with new ways of using language. Learning science thus means learning the language of science, and writing is one of the ways this is accomplished. The present study investigates writing in natural sciences in grades 5 and 8 in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER