Sökning: "salutogenes"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet salutogenes.

 1. 1. Salutogenes, Kasam och socionomer

  Författare :Jan Gassne; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social workers; social work education; resilience; quality of life; soc; sense of coherence; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well. The answer was described to be a Sense of Coherence (SOC). SOC is a global orientation which contributes to how flexible coping strategies are chosen. The SOC concept was operationalized in The Sense of Coherence Scale (SOC-29). LÄS MER

 2. 2. A Salutogenic perspective on resistance training : a study on healthy old adult women

  Författare :Helena Ericson; Mikael Quennerstedt; Monica Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health resources; exercise; resistance traning; salutogenes; old adult women; healthy aging; hope; negative affect; psychological outcomes; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : The number of people aged 60 years and over has doubled since 1980and the World Health Organization predicts that the population of over60s will reach 2 billion by the year 2050. An ageing population poses bothchallenges and opportunities for society and for individuals. LÄS MER

 3. 3. Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Sofie Lundström; Ingela Skärsäter; Henrika Jormfeldt; Helena Eriksson; Britt Hedman Ahlström; Ove Hellzén; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Förändring; hälsa; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; personcentrerad vård; personer med psykossjukdom; salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykossjukdom har ofta sämre fysisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt, delvis relaterat till ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost, tobaksbruk och riskfull alkoholkonsumtion. Trots att hälsofrämjande insatser har framhållits som betydelsefullt för att minska ojämlikheten i hälsa har inte det hälsofrämjande arbetet fått en given plats inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Författare :Maria Warne; Katja Gillander Gådin; Kristen Snyder; Monica Eriksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 5. 5. TAKING CARE OF OTHERS - WHAT'S IN IT FOR US? Exploring workplace-related health from a salutogenic perspective in a nursing context

  Författare :Åsa Bringsén; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salutogenesis; health care worker; Workplace health promotion; flow; complexity; SHIS; instrument;

  Sammanfattning : The aim was to explore and make sense of a salutogenic relationship between workplace, work and health, through an employee perspective in a Swedish nursing context. The aim was also to make sense of the role of a workplace health promotion (WHP) process, in a salutogenic public health perspective, and develop useful instruments for this kind of health-related development work. LÄS MER