Sökning: "känsla av sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden känsla av sammanhang.

 1. 1. Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? : aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer

  Författare :Berit Nilsson; Göran Westman; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient; KASAM; hälsa; kön; patientinflytande; magbesvär; psykosociala faktorer; vårdgivare; stabilitet; samhällsförändringar; WHO MONICA Project;

  Sammanfattning : Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid för att ha möjlighet att fånga en utveckling. LÄS MER

 2. 2. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 3. 3. Makar till Strokedrabbade: Framtidssyn, Psykologiskt välbefinnande och Känsla av sammanhang första tiden efter stroke

  Författare :Gunilla Forsberg-Wärleby; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of Daily Living; Adaptation; Psychological; Adult; Aged; Caregivers *psychology; Cerebrovascular Accident *psychology; Depression psychology; Female; Humans; Life Change Events; Male; Mental Health; Middle Aged; Psychological; Personal Satisfaction; Quality of Life; Spouses *psychology; Stress; Psychological prevention control psychology; Sweden; Time Factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors

  Författare :Kerstin Weimer; Richard Ahlström; Francisco Esteves; Tommy Gärling; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; values; attitudes; moral judgment competence; locus of control; sense of coherence; pro-environmental behavior; energy conservation; feedback; Relational Frame Theory; motives and barriers to behavior change; food consumption; organically produced food; nudging; värderingar; attityder; moralisk bedömningskompetens; kontroll-lokus; känsla av sammanhang; miljövänligt beteende; energibesparing; feedback; Relational Frame Theory; motiv och hinder för beteendeförändring; matkonsumtion; ekologiskt odlad mat; nudging;

  Sammanfattning : Climate changes due to human-caused global warming are serious challenges for the planet. Changes in individual human behavior towards more pro-environmental actions are thus highly necessary. Human behavior is complex, however, and promoting behavior change requires a solid understanding of how people behave in different situations and contexts. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER