Sökning: "patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet patientdelaktighet.

 1. 1. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 3. 3. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Nursing; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; Behaviour;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 4. 4. Patient participation in and treatment effects of multimodal rehabilitation and the web Behaviour Change Program for Activity

  Författare :Catharina Nordin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Fysioterapi;

  Sammanfattning : The overall aim was to explore experiences of patient participation in pain rehabilitation among patients with persistent musculoskeletal pain, and investigate effects of multimodal rehabilitation (MMR) and a self-guided web-based intervention. Qualitative interviews were conducted with women and men (between 23 to 60 years) with persistent musculoskeletal pain. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidighet i förhandling. Sjuksköterskors förutsättningar för och erfarenheter av att främja patientdelaktighet

  Författare :Monika J M Sahlsten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Concept; Focus group; Grounded Theory; Hindrance; Mutuality; Negotiation; Nurse-patient relationships; Nursing; Patient participation; Strategies;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to find theoretical structures in order to explain the phenomenon of patient participation as it is described by nurses. Data collection were obtained from focus groups (10) with nurses (47) providing inpatient somatic care at five hospitals in West Sweden and by a systematic analysis of published research literature (30) between 1996-2005. LÄS MER