Sökning: "David Reidhav"

Hittade 1 avhandling innehållade orden David Reidhav.

  1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

    Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

    Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER