Sökning: "Asbjörg Westum"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Asbjörg Westum.

  1. 1. Ris, skäver och skärva Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Asbjörg Westum; Umeå universitet.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; folk categoriza¬tion of illnesses; Idealized Cognitive Models; radial structure; concentrating structure; folk etiology; word formation; Kognitiv semantik; folklig kategorisering av sjukdomar; folklig sjukdomssyn; ordbildning; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

    Sammanfattning : In Swedish dialects we find the terms ris,skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. LÄS MER