Sökning: "tystnadsplikt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet tystnadsplikt.

 1. 1. Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet

  Författare :Ulrika Sandén; Lars Bejstam; Elisabeth Rynning; Gustav Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; confidentiality; consent; data; duty to disclose; health care personnel; health care provider; legal guardian; medical record; patient; privacy; public and private health care; secrecy; sekretess; tystnadsplikt; samtycke; data; uppgiftsskyldighet; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdgivare; legal ställföreträdare; patientjournal; integritet; administrative law; förvaltningsrätt; public law; offentlig rätt; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; hälso- och sjukvård; god man; journalförstöring; närstående; privatliv; polis; socialtjänst; Legal Science; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the protection of the patient’s privacy in health care in Sweden. It is crucially important that the patient has confidence in the health care and that patient data are kept secret from other persons and authorities. LÄS MER

 2. 2. Styrelseledamöters lojalitetsplikt : Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

  Författare :Jessica Östberg; Lars Pehrson; Carl Svernlöv; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; duty of loyalty; directors liability; conflicts of interest; undue benefits; non-compete prohibition; duty of obedience; duty of disclosure; duty of confidentiality; prohibition on exploiting corporate opportunities; damages; lojalitetsplikt; styrelseansvar; intressekonflikter; jäv; otillbörliga förmåner; konkurrensförbud; lydnadsplikt; upplysningsplikt; tystnadsplikt; förbud att utnyttja affärsmöjligheter; skadeståndsansvar; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. LÄS MER

 3. 3. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Författare :Anna-Maria Jansson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; revisorsperspektiv; referensramar; ”the Repertory Grid Technique”; principalkomponentanalys; “the Critical Incident Technique”; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskare ställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras på verkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vid tystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. LÄS MER