Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

Sammanfattning: I avhandlingen beskrivs och analyseras 12 kvinnors skolkarriärer och deras möte med svensk skola. Syftet är att identifiera och belysa mönster, processer och vändpunkter på olika nivåer som utifrån kvinnornas perspektiv mobiliserat respektive begränsat deras skolkarriärer. Kvinnorna kom som flyktingar till Sverige i tonåren och återupptog sin avbrutna skolgång i svensk skola. De genomförde sina skolkarriärer framgångsrikt vilket i studien åsyftar ett formellt genomförande av ungdomsskolan som varit tillräckligt meriterande för att bereda kvinnorna plats för högskolestudier. Insamlingen av empirin har skett med hjälp av kvalitativa tematiskt strukturerade djupintervjuer med 12 kvinnor. Intervjuerna har bearbetats till 12 fallstudier. Studiens teoretiska position utgörs av symbolisk interaktionism och Bernsteins kodteori. Kvinnornas beskrivningar av skolår och skolkarriär är relaterade till migration och studeras utifirån etnicitet, kön och klass. Kvinnornas beskrivningar av sin väg genom skolan, från hemlandets skola, via migrationen, in i och genom den svenska gymnasieskolan visade ett antal gemensamma komplexa mobiliserande såväl som begränsande mönster på individuell nivå (självbild, skolmotivation, ålder) institutionell nivå (återinträde i skolan, språk, pedagogik) och strukturell nivå (migration, kön, klass, etnicitet). Komplexiteten återfinns inte genom att t.ex. självbild, återinträde och etnicitet samverkat utan komplexiteten återfinns även inom de enskilda förhållandena genom att de kan ha fungerat både mobiliserande och begränsande. I dessa komplexa mönster identifierades en anpassnings- och integrationsprocess till svensk skola och tre framgångsdrivande begrepp; motivation, lärarbekräftelse samt modifierad anpassning. Även om kvinnornas skolkarriärer varit framgångsrika har för de flesta vägen genom skolsystemet varit problematisk p.g.a. en osynliga pedagogiken med annorlunda arbetssätt och samspelsrelationer. Inte enbart nytt språk utan även ny pedagogik har försvårat skolkarriärerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)