Sökning: "duty to disclose"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden duty to disclose.

 1. 1. Styrelseledamöters lojalitetsplikt : Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

  Författare :Jessica Östberg; Lars Pehrson; Carl Svernlöv; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; duty of loyalty; directors liability; conflicts of interest; undue benefits; non-compete prohibition; duty of obedience; duty of disclosure; duty of confidentiality; prohibition on exploiting corporate opportunities; damages; lojalitetsplikt; styrelseansvar; intressekonflikter; jäv; otillbörliga förmåner; konkurrensförbud; lydnadsplikt; upplysningsplikt; tystnadsplikt; förbud att utnyttja affärsmöjligheter; skadeståndsansvar; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. LÄS MER

 2. 2. Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet

  Författare :Ulrika Sandén; Lars Bejstam; Elisabeth Rynning; Gustav Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; confidentiality; consent; data; duty to disclose; health care personnel; health care provider; legal guardian; medical record; patient; privacy; public and private health care; secrecy; sekretess; tystnadsplikt; samtycke; data; uppgiftsskyldighet; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdgivare; legal ställföreträdare; patientjournal; integritet; administrative law; förvaltningsrätt; public law; offentlig rätt; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; hälso- och sjukvård; god man; journalförstöring; närstående; privatliv; polis; socialtjänst; Legal Science; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the protection of the patient’s privacy in health care in Sweden. It is crucially important that the patient has confidence in the health care and that patient data are kept secret from other persons and authorities. LÄS MER

 3. 3. Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary

  Författare :Ola Jingryd; Ulf Jensen; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. LÄS MER