Sökning: "directors liability"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden directors liability.

 1. 1. Styrelseledamöters lojalitetsplikt : Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

  Författare :Jessica Östberg; Lars Pehrson; Carl Svernlöv; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; duty of loyalty; directors liability; conflicts of interest; undue benefits; non-compete prohibition; duty of obedience; duty of disclosure; duty of confidentiality; prohibition on exploiting corporate opportunities; damages; lojalitetsplikt; styrelseansvar; intressekonflikter; jäv; otillbörliga förmåner; konkurrensförbud; lydnadsplikt; upplysningsplikt; tystnadsplikt; förbud att utnyttja affärsmöjligheter; skadeståndsansvar; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. LÄS MER

 2. 2. Från ägarmakt under ansvar till företagsledarmakt. En studie över maktförskjutningen hos tre svenska verkstadsaktiebolag

  Författare :Sven Olof Arlebäck; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Board fees; Board meetings; Board members; Board of Directors; Liability; Power; Sweden; Public limited company;

  Sammanfattning : The dissertation is confined to the formal work of the boards of the parent companies as recorded in the approved minutes of meetings at Alfa Laval AB, Atlas Copco AB and Kockums Mekaniska Verkstads AB and is based on the Companies Law applying in Sweden since 1848. The study covers the time from the establishment of the joint stock company up to the ordinary general meeting of 1980 (1979 in the case of Kockums). LÄS MER

 3. 3. Företagsstyrning : Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

  Författare :Daniel Stattin; Jan Andersson; Johan Giertsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Company Law; Directors; Shareholders; Corporate Governance; Corporate Direction; Civilrätt; Private law; Civilrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the company law fundations of central themes of corporate governance, namely the power of shareholders or others to direct corporate policy and the duties and liabilities on the part of directors, or those directing the company in respect such directions.The shareholders’ power to direct corporate matters is executed on the meeting of shareholders, regardless of whether conducted formally as a meeting or per capsulam. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfrihet : Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Författare :Carl Svernlöv; Svante Johansson; Daniel Stattin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; corporate governance; directors liability; decharge; discharge; bolagsstyrning; styrelseansvar; ansvarsfrihet; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines discharge from liability in the Swedish limited liability company. Under Ch. 7 § 11 of the Swedish Companies Act 2005, the shareholders shall at the annual general meeting resolve on whether to grant discharge from liability to the board members and managing director. According to Ch. LÄS MER