Sökning: "jäv"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet jäv.

  1. 1. Styrelseledamöters lojalitetsplikt : Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

    Författare :Jessica Östberg; Lars Pehrson; Carl Svernlöv; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; duty of loyalty; directors liability; conflicts of interest; undue benefits; non-compete prohibition; duty of obedience; duty of disclosure; duty of confidentiality; prohibition on exploiting corporate opportunities; damages; lojalitetsplikt; styrelseansvar; intressekonflikter; jäv; otillbörliga förmåner; konkurrensförbud; lydnadsplikt; upplysningsplikt; tystnadsplikt; förbud att utnyttja affärsmöjligheter; skadeståndsansvar; Private Law; civilrätt;

    Sammanfattning : Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. LÄS MER