Sökning: "structure-agency"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet structure-agency.

 1. 1. Agents of change and policies of scale : A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education

  Författare :Ron Mahieu; Arja Virta; Sven-Erik Hansén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; Global-local nexus; structure agency; policy dissemination; policy network; policy scope; policy drive; education policy; multi-level governance; OECD; EU; Sweden; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and understand the introduction of entrepreneurship and enterprise projects in primary and secondary schools in the North of Sweden and to identify and analyse the driving forces and actors behind this process. In particular the influence and significance of education policy at supranational, national and subnational level for the introduction of entrepreneurship and enterprise in education are analysed. LÄS MER

 2. 2. Social delaktighet i teori och praktik : Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet

  Författare :Eva Melin; Ulf Janson; Britta Högberg; Bert Danermark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children s participation; participation in preschool; preschools acitivities; structure-agency; emergence; supervenience; critical realism; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain social participation in pre-schools for children with and without Down’s syndrome. The explanation is achieved by use of an explanatory model of social participation, designed on the basis of critical realism, which has been used in an empirical study of how social participation emerges in practice. LÄS MER

 3. 3. Samarbete på könsblandade arbetsplatser : en könsteoretisk analys av arbetsdelning mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser

  Författare :Berit Åberg; Jan Ch Karlsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; internal sex segregation; structure-agency; gender practices; gender minority processes; sociologi; intern könssegregering; struktör-aktör; könspraktiker; könsminoritetsprocesser; Sociology; Sociologi; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I adress the problem of intra-occuptional sex segregation in the labour market, especially in male-dominated professions and workplaces. By intra-occupational sex segregation, or internal sex segregation, I mean the division of work tasks that develops in occupations in which we find both women and men with the same education and initially the same positions in the organisation. LÄS MER

 4. 4. Sockentänk : En studie av två deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun

  Författare :Martin Berry; Elin Wihlborg; Per Assmo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ydre är Östergötlands minsta kommun. Här bor knappt 3700 människor och kommunen kämpar med att anpassar sina verksamheter efter typiska glesbygdsproblem som minskande invånarantal, små barnkullar och en ökande andel äldre. Ydre kommun arbetar därför aktivt för att förändra och förbättra villkoren för kommuninvånarna. LÄS MER

 5. 5. (Re-)shaping regional economies : Regional innovation system dynamics and new industrial path development

  Författare :Johan Miörner; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic geography; new path development; industrial change; regional innovation systems; reconfiguration; innovation policy; Structural change; agency; institutions; digital games; Automotive; IT; Scania; West Sweden; economic geography; new path development; industrial change; regional innovation system; reconfiguration; innovation policy; structural change; agency; institutions; digital games; automotive; IT; Scania; West Sweden;

  Sammanfattning : This dissertation explores the complexities of regional economic restructuring. It casts a light on how regional environments are ‘reconfigured’ in relation to the transformation of existing regional industries and the development of new ones. LÄS MER