Sökning: "participation in preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden participation in preschool.

 1. 1. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER

 3. 3. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; Children; Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Playing a part in preschool documentation : A study of how participation is enacted in preschool documentation practices and how it is affected by material agents

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Mathias Martinsson; Ann-Christine Vallberg-Roth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; children’s participation; pedagogical documentation; preschool practice; power relations; agential realism.; Förskola; barns delaktighet; pedagogisk dokumentation; förskolepraktik; maktrelationer; agentisk realism;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore how children’s participation is constructed and enacted in preschool documentation and what kinds of activities evolve between teachers, children and material objects in preschool documentation practices. The study is based on videorecorded observations of teachers and children documenting different preschool activities in two preschool groups. LÄS MER

 5. 5. Facilitating participation : A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations

  Författare :Anna Stålberg; Maja Söderbäck; Kerstin Öhrling; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; children; child’ perspective; participation; phenomenography; interactive technology; participatory design approach; application; video observations; cues; hermeneutics; barn; barnets perspektiv; delaktighet; fenomenografi; interaktiv teknik; deltagarbaserad design; applikation; video-observationer; hint; hermeneutik; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Children’s right to participation in situations that matter to them is stated in law and convention texts and is emphasized by the children themselves in research studies, too. When actively involved, their perspective is visualized. Children’s use of interactive technology has increased considerably during the last decade. LÄS MER