Sökning: "preschools acitivities"

Hittade 1 avhandling innehållade orden preschools acitivities.

  1. 1. Social delaktighet i teori och praktik : Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet

    Författare :Eva Melin; Ulf Janson; Britta Högberg; Bert Danermark; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children s participation; participation in preschool; preschools acitivities; structure-agency; emergence; supervenience; critical realism; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis seeks to explain social participation in pre-schools for children with and without Down’s syndrome. The explanation is achieved by use of an explanatory model of social participation, designed on the basis of critical realism, which has been used in an empirical study of how social participation emerges in practice. LÄS MER