Sökning: "Peter Hasselskog"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Hasselskog.

  1. 1. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

    Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

    Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER