Sökning: "celebritetskultur"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet celebritetskultur.

 1. 1. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 2. 2. Ryktbarhetens ansikte : Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

  Författare :Andreas Nyblom; Martin Kylhammar; Lisbeth Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Media history; sociology of literature; public discourse; celebrity culture; cultural production; Verner von Heidenstam; 19th century; 20th century; Sweden; Kulturhistorisk medieforskning; litteraturhistoria; litteratursociologi; kändisskap; celebritetskultur; mediebilder; reception; historiebruk; offentlig meningsproduktion; Verner von Heidenstam; sekelskiftet 1900; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ryktbarhetens ansikte behandlar en tidigare outforskad aspekt av svensk litteraturoch kulturhistoria: författaren som celebritet. Kändisskap är ingen senmodern företeelse kopplad till uppkomsten av medieformer som film eller television. LÄS MER