Sökning: "Ann-katrin Perselli"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-katrin Perselli.

  1. 1. Från datasal till en-till-en : En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen

    Författare :Ann-Katrin Perselli; Ola Lindberg; Christina Segerholm; Eva Alerby; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary schools; teaching; pedagogy; didactics; technology implementation; digital learning resources; teaching media; phenomenology; lifeworld; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

    Sammanfattning : In this thesis a study upper secondary school teachers’ experiences from using digital resources is presented. The study was carried out in two upper secondary schools where the students had each recently been given their own laptop, a so-called one-to-one computer. LÄS MER