Sökning: "Jörgen Lindström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Lindström.

  1. 1. Does distance matter? On geographical dispersion in organisations

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Jörgen Lindström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

    Sammanfattning : In the discussion on organisations and organisational form, several concepts have appeared to denote what is said to be new organisational forms. These concepts many times imply a geographical dispersion of organisations. LÄS MER