Sökning: "Anna Meeuwisse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Meeuwisse.

  1. 1. Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen

    Detta är en avhandling från Arkiv

    Författare :Anna Meeuwisse; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; Handikappade; voluntary organizations; normalization; social movements; self help; clubhouse; psycho-social rehabilitation; vård och rehabilitering; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen” tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer när mentalsjukhusen läggs ner. Bakgrunden är den process som kallas avinstitutionaliseringen, och tidens betoning på integrering, normalisering och självbestämmande. LÄS MER