Sökning: "Lars Edgren"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars Edgren.

 1. 1. Lärling - gesäll - mästare : hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Författare :Lars Edgren; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Publicitet för medborgsmannavett : Det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831

  Författare :Henrik Edgren; Torkel Jansson; Lars Petterson; Henrik Höjer; Cecilia Rosengren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1810–1831; freedom of the press; public life; national; patriotic; radical; conservative; national identity; civics; ethno-cultural; Historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to use social debate in political newspapers to study how Swedish national identity was constructed in the period between 1810 and 1831. Never before has the Swedish political press and national identity in the early nineteenth century been analysed using such an approach. LÄS MER

 3. 3. Ägare och kapital : Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

  Författare :Pål Brunnström; Lars Edgren; Birgitta Jordansson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Class; gender; masculinity; capital owners; capitalists; family; Ernst Wehtje; Dan Broström; Ann-Ida Broström; Class;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en fallstudie som undersöker praktiker av klass och kön hos kapitalägare i Sverige under perioden 1918-1939, utifrån exempel från två av tidens mäktigaste familjer: Broström och Wehtje. Den teoretiska utgångspunkten är ett försök att ur ett intersektionellt perspektiv förena en klassanalys utifrån Eric Olin Wrights modell med Bourdieus begrepp socialt och kulturellt kapital, kombinerat med analyser av genus framför allt inspirerade framför allt av Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och analyser av rasism utifrån Robert Miles begrepp rasifiering. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bli och förbli folklig : Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Torkel Jansson; Ingrid Åberg; György Nováky; Lars Edgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 5. 5. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Författare :Cecilia Lindgren; Bengt Sandin; Lars Edgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; Family research; Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER