Sökning: "vård och rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden vård och rehabilitering.

 1. 1. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 2. 2. Urinary tract infection a serious health problem in old women

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Irene Eriksson; Högskolan i Skövde.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; urinary tract infection; old women; risk factors; delirium; experience; nursing; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Geriatrics and medical gerontology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Geriatrik och medicinsk gerontologi; geriatrik; Geriatrics;

  Sammanfattning : Urinary tract infection (UTI) is a common bacterial infection in women of all ages but the incidence and prevalence increase with age. Despite the high incidence of UTI, little is known about its impact on morale or subjective wellbeing and daily life in old women. LÄS MER

 3. 3. Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Björn Breidegard; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design methodology; Finger tracking; Engineering knowledge; Minimeter; Rehabilitation engineering; Tactile pictures; Top-down design; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Braille; Brain injury; Brain damage; Communication tool;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. LÄS MER

 4. 4. On the structure and contents of occupational therapist paradigms empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Anita Björklund; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi; Empiriska studier; paradigm; vetenskapsteori; Explorative interpretative studies; field of action view; Törnebohm s concept of paradigm; world view;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden.The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense. LÄS MER

 5. 5. Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Anders Wretstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road transport technology; Public transport; Bus; STS; Perception; Comfort; Wheelchair users; Safety; Vägtransportteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målet med kollektivtrafik är bl a att anordna transportförsörjning för alla samhällsgrupper på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. En grupp medborgare är rullstolsburna resenärer, vars speciella förutsättningar ställer särskilda krav på transportsystemets utformning. LÄS MER